India Night Celebration – 2013

Photos taken at the India Night celebration at SRF Temple, Fullerton on July 13, 2013.